(0)

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Acties & aanbiedingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat

stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af

te zien van de overeenkomst op afstand; Retourkosten van afgeprijsde artikelen worden verrekend.

6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse

Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door

de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten

en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik

gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor

het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

6

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: My Fashion dames en heren mode V.O.F.

Handelsnaam: My Fashion men ][ women

Vestigings- & bezoekadres:

Ursulinenstraat 12

6101 DP Echt

Telefoonnummer: 0475-470526, bereikbaar van:

maandag van 13:00 tot 18.00

dinsdag t/m vrijdag van 09:30 uur tot 18:00 uur

Zaterdag van 09:30 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@myfashionnl.nl

KvK Nummer: 50072250

BTW Nummer 8225.21.143.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer

zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos

worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking

van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst

van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

7

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor

hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

 de eventuele kosten van aflevering;

 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

 daarvoor nodig zijn;

 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen

 de ondernemer de prijs garandeert;

 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van

 het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op

een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door

hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en

indien gewenst herstellen;

 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

worden gesloten;

 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan

raadplegen;

 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op

het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen

aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door

de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de

8

consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten

en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,

meesturen:

6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de

consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor

zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en

verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste

de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,

terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover

voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de

ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs

9

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen

als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan

de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

bepalingen.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van

de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product

geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Op productapplicaties zoals pailletten,

studs en steentjes geven wij geen garantie.

2. De ondernemers geeft ook geen garantie op verkeerd behandelde kleding door

middel van wassen en drogen.

3. De ondernemer geeft ook geen garantie op vlekken veroorzaakt door parfum of

deodorant.

Meer over Garanties

Uiteraard behoort een kledingstuk/accessoire in gave conditie te arriveren, wij

controleren hier altijd op alvorens het wordt opgestuurd.

Het kan zijn dat een kledingstuk/accessoire bij bijvoorbeeld het dragen een gebrek

vertoont, neem hierover s.v.p. zo spoedig mogelijk contact over op met ons. Garantie

maximaal 4 weken na ontvangst! Wij bieden geen garantie op oneigenlijk gebruik van

kleding en accessoires.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar

heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame

spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn

is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

10

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te

ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een

vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het

herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1. Verzending van artikelen zal altijd geschieden na betaling door consument tenzij

anders overeengekomen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens

wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar

gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de

termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Acties

1. Acties en aanbiedingen op myfashionnl.nl en de sociale media kanalen van My

Fashion Echt kunnen zonder opgaaf van reden aangepast en/of gestopt worden.

2. Online kortingen worden berekend over de totaal bedragen incl. eventuele

retourneren/niet te leveren artikelen. Gegeven kortingen kunnen derhalve terug

gedraaid worden na het retourneren van een (deel) van uw bestelling.